Microsoft 365 heeft een ingebouwde oplossing voor nieuws welke kan helpen nieuws snel te verspreiden onder je medewerkers.

Medewerkers kunnen dit nieuws, niet zoals een e-mail, weggooien. Dit nieuws kan worden geplaatst op centrale plaatsen waar je medewerkers hun werk uitvoeren. Je kan ervoor kiezen om medewerkers via e-mail op de hoogte te brengen van nieuw ingekomen nieuws of zelfs notificaties op een telefoon gebruiken.

Geïnteresseerd hoe dit werkt?
Vraag ons voor een korte demonstratie.

  OXINEO

  Andere Projecten

  Vacantie Aanvragen

  Power Automate en Power Apps

  Rijke formulleren

  Power BI

  Tijdregistratie

  Declaraties aanvragen

  Adres: 
  Voorstraat 116 3231 BK, Brielle, Netherlands 
  KVK 24353178 

  Telefoon 0858086950
  E-mail info@oxineo.nl

  Neem contact met ons op

    Website bouwen

    Wij kunnen u de volgende services bieden voor uw website:
    – Het maken van een volledig design voor uw website, volledig gebouwd met WordPress en Elementor.
    – Ervoor zorgen dat uw website perfect werkt op zowel een desktop, tablet als een mobiele telefoon.
    – Integratie van uw sociale mediakanalen zoals LinkedIn, Facebook en Instagram op uw website.
    – Bouwen van links zodat mensen u direct van hun apparaat kunnen bellen of Whatsappen.
    – Beveiliging integratie en de mogelijkheid om mensen op uw website in te laten loggen.
    – Het maken van een E-commerce platform waarvandaan u uw producten kunt verkopen.
    – Optimaliseren van de gebruikerservaring.
    – Het bouwen van een logo en uitstraling van uw website.
    – Optimaliseren van uw website voor zoekmachines (SEO) om ervoor te zorgen dat uw klanten u goed kunnen vinden.

    Bent u op zoek naar het vernieuwen van uw website of een bedrijf dat een volledig nieuwe website voor u kan bouwen, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak om te kijken wat wij voor u kunnen doen.
    We horen graag van u waar u precies naar op zoek bent. 
    Wij zijn ervan overtuigt dat wij u kunnen verbazen met een website die u altijd wilde, maar nooit had verwacht ooit te zullen hebben.
    Onze webdesigner zou het fantastisch vinden om voor u aan het werk te gaan en uw website te maken die u gaat helpen meer werk binnen te halen.

    Vanaf €1500

    CRM Light

    At this moment we are building a CRM for small companies that do not need an expensive customer relation management solution, but do want to keep track of their sales and customer contact moments. This application will have full integration with all your other data within Microsoft 365, as this application will be built in Microsoft 365.

     

    We expect that is app is ready late February 2023. 

    Microsoft 365 base configuration and Modern Workplace

    Configure all necessary standard settings for Microsoft 365 to be able to fully utilize your just acquired Microsoft 365 licenses. With Modern Workplace setup SharePoint becomes than your starting point of a workday and your employees can reach everything from there.

    Starts at €2500

    Company news based on SharePoint (with or without Yammer)

    A full news solution that aggregates all news from your business units to one site, where your employees see only their useful news. This can also be integrated with Yammer, so employees can discuss about the news and give feedback.

    Starts at €1500

    Offer ready solutions for HR and Customer Relations

    We have apps for requesting vacation and free days, declare bought equipment at your manager or write hours for projects. Next to this you can also use our CRM light solution or easy to use helpdesk solution.

    Starts at €2000

    Create full solutions with Power Automate and Power Apps

    Create your own applications around your data within the Microsoft 365 tenant, with as well desktop as phone apps.

    Starts at €3500

    Integration with other Microsoft Cloud products

    Integration with other Microsoft Cloud products

    Ask us for an offer

    Give insight in data with
    Power BI

    Create graphics and data overviews with some logic to zoom in on specific data and interactivity.

    Ask us for an offer

    Build business logic
    and create rich forms with Power Apps

    Automate for example your document routing and approval processes with Power Automate.
    Create more intelligent forms that can help you to do your work more quickly with automatic filling of data and build in logic.

    Starts at €1500

    Time Tracking

    Time tracking is a must for every company that works by the hour. And in some cases it is even obligated by law. There are many applications on the market that can offer you this functionality, but when you use Microsoft 365, these applications often do not offer full integration with Microsoft 365. Or they do not offer some other functionality that you wish for. Our time tracking app is built within Microsoft 365 and uses the technology of Microsoft 365. With some training, you can even adjust the app to your own wishes, as there is no code used, but all is built within the Microsoft Power Platform. Of course can we also make those adjustments for you if you want that. 

    This app is expected to be ready in January 2023.

    Vacation Requests

    Every company with employees will need some tools to register all vacation request and keep track of all vacation days an employee has used.

    Out app is fully built within Microsoft 365 and offers the possibility to your employees to request a free day or some vacation days, directly to their manager.

     This app can be changed by yourself with some little training.

    This app is expected to be ready in January 2023.

    Declarations

    When you have employees that for example travel a lot for the company or need to buy goods on behalf of the company, then they can declare the invoices with this app. 

    They can upload the invoices and declare multiple invoices at once, send the invoices for approval to their manager and after they are approved, all can be send to the financial department for administration of the invoices and payment of the employee.  

    This app is expected to be ready in January 2023.

    Website build

    We can offer you the following services for your website:
    – Make a full design for your website, all build with WordPress and Elementor.
    – Ensure it works perfectly and responsive on a desktop, tablet and mobile phone.
    Integrate your social media channels like LinkedIn, Facebook and Instagram on your website.
    – Build links that people can directly call you or WhatsApp you from their device.
    – Build in security and possibility to have people login to your website.
    – Create an Ecommerce platform for selling your products.
    Optimize the user experience.
    – Build a logo and branding for your website.
    Optimize your website for search engines (SEO) to ensure your customers can find you.

    Are you searching for a rebranding of your website or a completely new website build, then contact us to make a free appointment to see what we can do for you.
    We would love to hear from you what you are looking for. 
    We are sure we can amaze you with a website you always wanted but never expected you would have it.
    Our web designer would love to start for you to make your website work for you.

     

    Starts at €1500

    Microsoft 365 basis configuratie en Modern Workplace

    Configuratie van alle benodigde standaard instellingen voor Microsoft 365 om volledig gebruik te kunnen maken van je net aangekochte Microsoft 365 licenties. Met het opzetten van een Modern Workplace wordt SharePoint het startpunt van je werkdag en kunnen je medewerkers daarvandaan alles bereiken. 

    Vanaf €2500

    Bedrijfsnieuws gebaseerd op SharePoint (met en zonder Yammer)

    Een volledige nieuws oplossing die alle nieuws van onderliggende sites samenneemt, zodat medewerkers op 1 site alle nieuws zien die voor hun van belang zijn. Integratie is mogelijk met Yammer, zodat medewerkers ook feedback kunnen geven op het nieuws of erover discussiëren.  

    Vanaf € 1500

    Integratie met andere Microsoft Cloud producten

    Integreer met andere Microsoft Cloud producten, zoals Dynamics CRM en ERP.   

    Vraag ons om een offerte

    Bouw bedrijfs logica en maak rijke formulieren met Power Apss

    Automatiseer bijvoorbeeld de routering van documenten en goedkeuringsprocessen met Power Automate. 
    Creëer intelligente formulieren die kunnen helpen om je werk sneller te doen door automatische vulling van data en logische verwerking.  

    Vanaf €1500

    Bouw bedrijfs logica en maak rijke formulieren met Power Apss

    Automatiseer bijvoorbeeld de routering van documenten en goedkeuringsprocessen met Power Automate.
    Creëer
    intelligente formulieren die kunnen helpen om je werk sneller te doen door automatische vulling van data en logische verwerking.
     

    Vanaf €1500

    Creëer volledige oplossingen met Power Automate en Power Apps

    Maak je eigen applicaties rond je data binnen je Microsoft 365 tenant voor zowel de desktop als op de telefoon. 

    Vanaf €3500

    Krijg inzicht in data met
    Power BI

    Maak grafieken en data overzichten en gebruik logica om in te zoomen op specifieke data en pas dit interactief aan. 

    Vraag ons om een offerte

    Volledige oplossingen voor zowel HR als klanten relaties

    Wij hebben apps ontwikkeld waarmee medewerkers vakantie en vrije dagen kunnen aanvragen, declaraties kunnen doen van aangekochte benodigdheden bij hun manager en uren kunnen schrijven voor projecten. Naast dit kun je ook gebruik maken van onze simpele CRM oplossing of gemakkelijk te gebruiken helpdesk oplossing. 

    Vanaf €2000

    Tijdregistratie

    Tijdregistratie is een must voor elk bedrijf dat per uur werkt. En in sommige gevallen is het zelfs wettelijk verplicht. Er zijn veel applicaties op de markt die je deze functionaliteit kunnen bieden, maar wanneer je Microsoft 365 gebruikt, bieden deze applicaties vaak geen volledige integratie met Microsoft 365. Of ze bieden geen andere functionaliteit die u wenst. Onze tijdregistratie-app is gebouwd binnen Microsoft 365 en maakt gebruik van de technologie van Microsoft 365. Met wat training kun je de app zelfs aanpassen aan je eigen wensen, omdat er geen code wordt gebruikt, maar alles is gebouwd binnen het Microsoft Power Platform. Natuurlijk kunnen we die aanpassingen ook voor u doen als u dat wilt. 

    Deze app is naar verwachting in januari 2023 klaar. 

    Vakantie aanvragen

    Elk bedrijf met werknemers heeft een aantal tools nodig om alle vakantieaanvragen te registreren en alle vakantiedagen bij te houden die een werknemer heeft gebruikt.

    Onze app is volledig gebouwd binnen Microsoft 365 en biedt de mogelijkheid aan je medewerkers om een vrije dag of enkele vakantiedagen aan te vragen, rechtstreeks bij hun manager.

    Deze app kan zelf worden gewijzigd met wat kleine training. 

    Deze app is naar verwachting in januari 2023 klaar. 

    Declaraties

    Wanneer je medewerkers hebt die bijvoorbeeld veel reizen voor het bedrijf of namens het bedrijf goederen moeten kopen, dan kunnen zij met deze app de facturen declareren.

    Ze kunnen de facturen uploaden en meerdere facturen tegelijk declareren, de facturen ter goedkeuring naar hun manager sturen en nadat ze zijn goedgekeurd, kunnen ze allemaal naar de financiële afdeling worden gestuurd voor het beheer van de facturen en de betaling van de werknemer. 

    Deze app is naar verwachting in januari 2023 klaar.

    CRM Light

    Op dit moment bouwen we een CRM voor kleine bedrijven die geen dure customer relation management oplossing nodig hebben, maar wel hun sales en klantcontactmomenten willen bijhouden. Deze applicatie heeft volledige integratie met al je andere gegevens binnen Microsoft 365, omdat deze applicatie wordt gebouwd in Microsoft 365. 

    We verwachten dat die app eind februari 2023 klaar is.